Vernieuwen
Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Albin Goossen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Albin Goossen en de klant.

2. Albin Goossen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen.

3. Alle artikelen die door Albin Goossen worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld.

4. Al de artikelen op de website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Albin Goossen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

5. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor Albin Goossen. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Albin Goossen kunnen worden uitgesloten.

6. Albin Goossen is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële schade en/of andere schade, van welke aard dan ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. het transport, de levering, het depot, het plaatsen, het gebruiken of de werking van de geleverde artikelen.

7. De leveringstermijn van het artikel bedraagt maximaal 8 werkdagen indien voorradig. Dit geldt niet voor maatwerk. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Albin Goossen overschreden wordt, zal deze u hiervan onmiddellijk (telefoon of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Albin Goossen te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail aan Albin Goossen te melden.

8. Albin Goossen is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden bewezen.

9. Albin Goossen geeft u de gelegenheid het bestelde artikel retour te zenden als u niet tevreden bent over het desbetreffende artikel. U heeft hiervoor 14 dagen de tijd na ontvangst van het artikel, het artikel moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:
- niet gebruikt
- product in de originele verpakking.
Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Albin Goossen.
Deze bepaling geldt niet voor een product dat op maat voor u is gemaakt.

10. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Albin Goossen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Albin Goossen.

11. Wanneer u een artikel terug wilt sturen naar Albin Goossen zijn de kosten van transport voor rekening van de verstuurder (u als klant). Het pakket dient te worden verzonden met TPG Post.

12. Albin Goossen behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan door Albin Goossen of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

13. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Albin Goossen iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Albin Goossen is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van Albin Goossen zouden voorkomen.

14. Heeft u een klacht? Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Albin Goossen.

15. Alle klachten in verband met levering, kwaliteit en hoedanigheid van het artikel zullen door Albin Goossen in behandeling worden genomen.
De klant dient Albin Goossen in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

16. Albin Goossen is niet aansprakelijk voor eventuele kleine verschillen in kleur, gewicht en afwerking welke door fabricagefouten ontstaan zijn. Albin Goossen zal uiteraard dit in het voortraject trachten te voorkomen.

17. Albin Goossen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Albin Goossen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Albin Goossen en de klant.

2. Albin Goossen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen.

3. Alle artikelen die door Albin Goossen worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld.

4. Al de artikelen op de website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Albin Goossen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

5. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor Albin Goossen. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Albin Goossen kunnen worden uitgesloten.

6. Albin Goossen is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële schade en/of andere schade, van welke aard dan ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. het transport, de levering, het depot, het plaatsen, het gebruiken of de werking van de geleverde artikelen.

7. De leveringstermijn van het artikel bedraagt maximaal 8 werkdagen indien voorradig. Dit geldt niet voor maatwerk. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Albin Goossen overschreden wordt, zal deze u hiervan onmiddellijk (telefoon of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Albin Goossen te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail aan Albin Goossen te melden.

8. Albin Goossen is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden bewezen.

9. Albin Goossen geeft u de gelegenheid het bestelde artikel retour te zenden als u niet tevreden bent over het desbetreffende artikel. U heeft hiervoor 14 dagen de tijd na ontvangst van het artikel, het artikel moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:
- niet gebruikt
- product in de originele verpakking.
Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Albin Goossen.
Deze bepaling geldt niet voor een product dat op maat voor u is gemaakt.

10. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Albin Goossen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Albin Goossen.

11. Wanneer u een artikel terug wilt sturen naar Albin Goossen zijn de kosten van transport voor rekening van de verstuurder (u als klant). Het pakket dient te worden verzonden met TPG Post.

12. Albin Goossen behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan door Albin Goossen of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

13. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Albin Goossen iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Albin Goossen is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van Albin Goossen zouden voorkomen.

14. Heeft u een klacht? Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Albin Goossen.

15. Alle klachten in verband met levering, kwaliteit en hoedanigheid van het artikel zullen door Albin Goossen in behandeling worden genomen.
De klant dient Albin Goossen in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

16. Albin Goossen is niet aansprakelijk voor eventuele kleine verschillen in kleur, gewicht en afwerking welke door fabricagefouten ontstaan zijn. Albin Goossen zal uiteraard dit in het voortraject trachten te voorkomen.

17. Albin Goossen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid


Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Albin Goossen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Albin Goossen en de klant.

2. Albin Goossen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen.

3. Alle artikelen die door Albin Goossen worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld.

4. Al de artikelen op de website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Albin Goossen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

5. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor Albin Goossen. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Albin Goossen kunnen worden uitgesloten.

6. Albin Goossen is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële schade en/of andere schade, van welke aard dan ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. het transport, de levering, het depot, het plaatsen, het gebruiken of de werking van de geleverde artikelen.

7. De leveringstermijn van het artikel bedraagt maximaal 8 werkdagen indien voorradig. Dit geldt niet voor maatwerk. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Albin Goossen overschreden wordt, zal deze u hiervan onmiddellijk (telefoon of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Albin Goossen te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail aan Albin Goossen te melden.

8. Albin Goossen is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden bewezen.

9. Albin Goossen geeft u de gelegenheid het bestelde artikel retour te zenden als u niet tevreden bent over het desbetreffende artikel. U heeft hiervoor 14 dagen de tijd na ontvangst van het artikel, het artikel moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:
- niet gebruikt
- product in de originele verpakking.
Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Albin Goossen.
Deze bepaling geldt niet voor een product dat op maat voor u is gemaakt.

10. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Albin Goossen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Albin Goossen.

11. Wanneer u een artikel terug wilt sturen naar Albin Goossen zijn de kosten van transport voor rekening van de verstuurder (u als klant). Het pakket dient te worden verzonden met TPG Post.

12. Albin Goossen behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan door Albin Goossen of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

13. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Albin Goossen iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Albin Goossen is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van Albin Goossen zouden voorkomen.

14. Heeft u een klacht? Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Albin Goossen.

15. Alle klachten in verband met levering, kwaliteit en hoedanigheid van het artikel zullen door Albin Goossen in behandeling worden genomen.
De klant dient Albin Goossen in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

16. Albin Goossen is niet aansprakelijk voor eventuele kleine verschillen in kleur, gewicht en afwerking welke door fabricagefouten ontstaan zijn. Albin Goossen zal uiteraard dit in het voortraject trachten te voorkomen.

17. Albin Goossen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid


Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Albin Goossen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Albin Goossen en de klant.

2. Albin Goossen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen.

3. Alle artikelen die door Albin Goossen worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld.

4. Al de artikelen op de website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Albin Goossen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

5. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor Albin Goossen. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Albin Goossen kunnen worden uitgesloten.

6. Albin Goossen is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële schade en/of andere schade, van welke aard dan ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. het transport, de levering, het depot, het plaatsen, het gebruiken of de werking van de geleverde artikelen.

7. De leveringstermijn van het artikel bedraagt maximaal 8 werkdagen indien voorradig. Dit geldt niet voor maatwerk. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Albin Goossen overschreden wordt, zal deze u hiervan onmiddellijk (telefoon of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Albin Goossen te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail aan Albin Goossen te melden.

8. Albin Goossen is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden bewezen.

9. Albin Goossen geeft u de gelegenheid het bestelde artikel retour te zenden als u niet tevreden bent over het desbetreffende artikel. U heeft hiervoor 14 dagen de tijd na ontvangst van het artikel, het artikel moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:
- niet gebruikt
- product in de originele verpakking.
Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Albin Goossen.
Deze bepaling geldt niet voor een product dat op maat voor u is gemaakt.

10. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Albin Goossen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Albin Goossen.

11. Wanneer u een artikel terug wilt sturen naar Albin Goossen zijn de kosten van transport voor rekening van de verstuurder (u als klant). Het pakket dient te worden verzonden met TPG Post.

12. Albin Goossen behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan door Albin Goossen of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

13. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Albin Goossen iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Albin Goossen is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van Albin Goossen zouden voorkomen.

14. Heeft u een klacht? Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Albin Goossen.

15. Alle klachten in verband met levering, kwaliteit en hoedanigheid van het artikel zullen door Albin Goossen in behandeling worden genomen.
De klant dient Albin Goossen in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

16. Albin Goossen is niet aansprakelijk voor eventuele kleine verschillen in kleur, gewicht en afwerking welke door fabricagefouten ontstaan zijn. Albin Goossen zal uiteraard dit in het voortraject trachten te voorkomen.

17. Albin Goossen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheidPrivacy

Albingoossen.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Albingoossen.com gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en financiële gegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van de status daarvan op de hoogte te houden. U gaat akkoord met deze elektronische gegevensuitwisseling en realiseert u dat ondanks alle door ons in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden kan worden gegeven.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Albingoossen.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Wij en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2021 AlbinGoossen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?